News from the Community Council

Cyfethol aelod

Mae gan Cyngor Cymuned Talyllychau UN sedd wag i fod yn aelod o’r Cyngor.

Os oes gennych ddiddordeb i gael eich cyfethol cyflwynwch os gwelwch yn dda ddatganiad o ddiddordeb i’r Clerc.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Co-option of member

Talley Community Council has ONE vacancy for membership of Council.

Should you have an interest in being co-opted please provide the Clerk with an expression of interest.

Gethin Williams
Clerc/Clerk
Email: gethin24@googlemail.com

Neges i esbonio y bydd telerau newydd yn dod i rym fel rhan o rhwydwaith Clybiau Ceir y mae Clwb Ceir Dinefwr yn rhan ohoni. Nawr bod y prosiect wedi bod yn rhedeg am nifer o fisoedd, mae'r tim canolog wedi adolygu'r prisiau i'w wneud yn haws ac yn fwy gystadleuol. O'r 1af o Chwefror, y costau newydd bydd: £3 y mis am aelodaeth, £3 yr awr, dim ffi pob milltir gyda cap o £42 am diwrnod llawn (24 awr). Gweler esiamplau o gostau ar ein gwefan fan hyn: https://cymraeg.ynnisirgar.org/clwb-ceir-trydan-dinefwr/

Byddwn yn cynnig £15 o gredydau i aelodau newydd sydd yn ymuno yn ystod 2024.

Fel yr arfer, cysylltwch os eich bod â mwy o gwestiynau neu awgrymiadau am y brosiect hon. Gallwch ddeall mwy ac ymaelodi ar wefan TrydaNi yma:https://cymraeg.chargeplacewales.org/clybiau-ceir/

 

A message to explain about new conditions that will be adopted across the Car Club network that Dinefwr Car Club are a part of. Now that the project has been running for several months, the central steering group have reviewed the pricing structure to make it simpler and more competitive. From the 1st of February, the new price will be, £3 a month membership fee, £3 per hour, no mileage fee, with a cap of £42 per day (24 hours). See example costs on our website here: https://ynnisirgar.org/dinefwr-electric-car-club/

We will be offering £15 credits to new members who join during 2024. 

As always, please contact if you have further questions or suggestions about this scheme. You can also learn more andjoin through the TrydaNi website here:https://chargeplacewales.org/join-the-car-club/

 

 

 

Accounting statements 2021-22

Accounting statements 2022-23

Note: the text on this page is not yet available in Welsh (yet). However, if you want to read it in Welsh, try using Google Translate for a Welsh version of this page at your own risk.

Log in with Facebook: if you've authorised talley.org.uk, it's a simple one-click login!

Log in with Facebook

.. or log in with your user credentials:

  Lost your password? Click here to reset it.
  New? Click here to create an account if you don't want to use Facebook Connect.

Wondering why (or better: when) you need to log in? Click here.