News from the Community Council

VACANCY FOR THE POST OF CLERK, RESPONSIBLE FINANCE OFFICER AND CHURCHYARD CLERK

An opportunity to become the Clerk to Talley Community Council.

The Council is looking to appoint a new Clerk to administer its work and finances.

Holding a responsible legal and public position, the Clerk will administer the Council’s affairs and ensure that the Council’s instructions are carried out in relation to its duties as a local authority. The successful applicant will advise the Council in the formation of its overall policies and activities. In particular, the production of all the relevant information required for both making and implementing effective decisions.

Good literacy in Welsh and English, numeracy, organizational and IT skills are essential. The Clerk will need to deal with correspondence in both Welsh and English.

Salary to be discussed.

Working mainly from home, but must be able to attend monthly evening meetings. The successful applicant will also need to be able to attend site visits, as required, within the Community Council area.

Expressions of interest (in the form of a CV and covering letter) are invited and should be addressed to the Chairman, e-mailed to  cyngorcymunedtalyllychau@outlook.com or by post to the Clerk: Jane Morgan, Maesywawr, Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YP.

Closing Date: 29th July, 2022


HYSBYSEBIR Y SWYDD O GLERC, SWYDDOG CYLLID CYFRIFOL A CHLERC Y FYNWENT

Cyfle i ddod yn Glerc i Gyngor Cymuned Talyllychau.

Mae’r Cyngor am benodi Clerc newydd i weinyddu ei Gwaith a’i cyllid. Mae’n swydd gyfreithiol a chyhoeddus gyfrifol. Bydd y Clerc yn gweinyddu materion y Cyngor ac yn sicrhau fod cyfarwyddiadau’r Cyngor yn cyflawni eu ddyletswyddau fel awdurdod lleol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynghori’r Cyngor ac yn cynorthwyo i ffurfio polisïau ac i gyflawni gweithgareddau cyffredinol. Yn benodol, cynhyrchu’r holl wybodaeth berthnasol er mwyn gwneud a gweithredu penderfyniadau effeithiol.

Mae sgiliau llythrennedd yn Gymraeg a Saesneg, rhifedd, trefnu a TG da yn hanfodaol. Bydd angen i’r Clerc delio a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflog i’w drafod.

Yn gweithio o gartref yn bennaf, ond rhaid iddo/iddi allu mynychu cyfarfodydd nos yn fisol. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd allu mynychu ymweliadau safle, yn ôl yr angen, yn ardal y Cyngor Cymuned.

Gwahoddir mynegiadau o ddiddordeb (ar ffurf CV a llythyr eglurhaol) a dylid eu cyfeirio at y Cadeirydd. E-bost at: cyngorcymunedtalyllychau@outlook.com neu trwy’r post at y clerc presennol: Jane Morgan, Maesywawr, Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YP.

Dyddiad cau: 29 Gorffennaf, 2022.

Council notice June 2022 (English)

Council notice June 2022 (English)

Notice of co-option

Notice of co-option

CYNGOR CYMUNED TALYLLYCHAU / TALLEY COMMUNITY COUNCIL

JIWBILΠPLATINWM Y FRENHINES / THE QUEEN’S PLATINUM JUBILEE

MAE CYNGOR CYMUNED TALYLLYCHAU YN CYNNAL CYFARFOD, NOS FAWRTH 29ain O FAWRTH 2022, AM 7.30 y.h. YN NHAFARN CWMDU, I DRAFOD JIWBILÎPLATINWM Y FRENHINES

CROESO CYNNES I BAWB

 

TALLEY COMMUNITY COUNCIL ARE HOLDING A MEETING, TUESDAY EVENING 29THOF MARCH 2022, AT 7.30 P.M. IN CWMDU INN, TO DISCUSS THE QUEEN’S PLATINUM JUBILEE

A WARM WELCOME TO EVERYONE


Rhybudd Etholiad

Lawrlwythwch PDF ar gyfer y Wardiau yma ac ar gyfer y Cymunedau yma. 


Notice of election

Download PDF for the wards here and for the communities here.

 


CLERC Y FYNWENT/GRAVEYARD/BURIAL CLERK
MYNWENT, EGLWYS SANT MIHANGEL, TALYLLYCHAU
GRAVEYARD, ST. MICHAEL’S CHURCH, TALLEY

Mae Cyngor Cymuned Talyllychau yn chwilio am Glerc Mynwent/Claddedigaeth i gysylltu â’r teuluoedd a Chyfarwyddwyr Angladdau ac i drefnu a chofnodi manylion.  Taliad o £20.00 am pob angladd.

Os oes gennych ddiddordeb neu angen fwy o wybodaeth cysylltwch â Jane Morgan, Clerc y Cyngor Cymuned, yn ysgrifenedig erbyn 11eg o Hydref, 2021.
Cyfeiriad: Maesywawr, Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YP
Rhif ffôn: 01558 685 737.

Y gallu i siarad Cymraeg yn fantais ond nid yn hanfodol.


Talley Community Council are looking for a Graveyard/Burial Clerk to make contact with the families and Funeral Directors and to arrange and record details.  Payment of £20.00 for each funeral. 

If you have interest or for more information please contact Jane Morgan, Community Council Clerk, in writing by 11th October, 2021.
Address: Maesywawr, Talley, Llandeilo, SA19 7YP
Phone no: 01558 685 737

The ability to speak Welsh would be an advantage but not essential. 

Hysbysiad O Gyfethol | Notice of Co-option

Note: the text on this page is not yet available in Welsh (yet). However, if you want to read it in Welsh, try using Google Translate for a Welsh version of this page at your own risk.

Log in with Facebook: if you've authorised talley.org.uk, it's a simple one-click login!

Log in with Facebook

.. or log in with your user credentials:

  Lost your password? Click here to reset it.
  New? Click here to create an account if you don't want to use Facebook Connect.

Wondering why (or better: when) you need to log in? Click here.